PRIVACYVERKLARING
voor de DaaS-diensten van Acer

1 – Wie zijn wij?

Wij zijn Acer Europe S.A. (“Acer”, “wij”, “ons”, “onze”), statutair gevestigd te Via della Posta 28, 6934 Bioggio, Zwitserland, met de volgende contactgegevens:

Telefoonnummer: +41 (0)91 261 01 11

E-mailadres: privacy.officer.daas@acer.com

In het kader van onze Device as a Service-activiteiten (DaaS) worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, verstrekt en/of op een andere manier verwerkt. Overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij samen met onze lokale vestigingen in de EU verwerken. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de DaaS-diensten die wij aan zakelijke klanten verlenen (business-to-business – B2B). Voor alle zaken die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons of met de lokale Acer-vestiging in uw land zoals vermeld onder Contact hieronder. Een overzicht van de lokale Acer-kantoren vindt u op www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list.

Indien u ons persoonsgegevens verstrekt die betrekking hebben op een persoon die niet tot uw onderneming behoort (bijvoorbeeld de wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming die u vertegenwoordigt), dient u de betreffende persoon (een kopie van) deze Privacyverklaring te verstrekken, voordat u ons zijn/haar persoonsgegevens toezendt.

 

2 – Wiens persoonsgegevens verzamelen wij?

In het kader van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot:

 • onze B2B-klanten, andere contractpartijen en potentiële klanten, voor zover zij actief zijn als zelfstandig ondernemer of vennootschap onder firma (in welk geval gegevens die direct of indirect met deze partijen verband houden volgens de AVG als persoonsgegevens worden beschouwd);
 • contactpersonen, vertegenwoordigers, ondertekenaars, bestuurders, uiteindelijk belanghebbenden en werknemers van onze B2B-klanten, andere contactpartijen en potentiële klanten;
 • bezoekers van onze website.

 

3 – Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens verzamelen:

 • rechtstreeks via u: als u interesse toont in onze DaaS-producten of -diensten, als u een DaaS-abonnement afsluit of als u een van onze optionele DaaS-producten of -diensten aanschaft of huurt via de webwinkel van Acer, als u contact met ons opneemt of als u onze website bezoekt;
 • via derden: het bedrijf waarvoor u werkt of dat u vertegenwoordigt, onze partners voor leaseoplossingen (voor kredietcontroles) en/of onze dienstverleners (voor het beheer van uw abonnement);
 • via openbare registers, bijvoorbeeld de informatie die openbaar toegankelijk is in het handelsregister, het telefoonboek, bij de Kamer van Koophandel of op openbare websites;
 • via derden, bijvoorbeeld belastinginstanties, kredietbureaus, overheidsinstanties en bevoegde regelgevende instanties.

 

4 – Wat zijn onze rechtsgronden en doelen bij het verwerken van persoonsgegevens?

De rechtsgronden voor onze verwerkingsactiviteiten zijn:

 1. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  1. voor de terbeschikkingstelling van het DaaS-abonnement en de afsluiting en uitvoering van daarmee verbonden overeenkomsten voor DaaS-producten en -diensten, met inbegrip van de huurovereenkomst voor hardware, de reparatie- en onderhoudsovereenkomst, de licentieovereenkomst voor software van derden;
  2. voor het instrueren van en communiceren met derden in verband met de levering van de DaaS-producten en -diensten, met inbegrip van vervoerders, andere softwareaanbieders, aanbieders van betalingsverwerkingsdiensten en partners voor leaseoplossingen, en voor de overdracht van uw huurovereenkomst voor hardware aan onze partners voor leaseoplossingen;
  3. voor doeleinden in verband met klantenadministratie, om uw dossier(s), uw retourzendingen en de status van geretourneerde producten te registreren en te beheren en om op geretourneerde producten achtergebleven persoonsgegevens te wissen.
 2. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (met inbegrip van onze verplichtingen uit hoofde van toepasselijke belastingwetgeving, onze wettelijke administratieverplichtingen en verplichtingen om medewerking te verlenen aan toezichthoudende autoriteiten);
  1. voor doeleinden in verband met financiële en klantenadministratie (betaling, facturering, controle en inning; uitstaande huurkosten/betalingen, kosten voor schade en ontbrekend materiaal);
  2. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (in verband met administratie, ken-uw-klant-controles en belastingen).
 3. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde (zakelijke) belangen:
  1. om u ondersteuning te verlenen en met u te communiceren over het abonnement, de diensten, de producten, de productgaranties of andere met DaaS verband houdende aspecten;
  2. voor marketingdoeleinden, om u te informeren over nieuwe of soortgelijke producten of diensten en promotionele evenementen te organiseren en te beheren;
  3. om onderzoeken en analyses uit te voeren en onze diensten, producten, webwinkel en de kwaliteit daarvan te verbeteren;
  4. om klachten, geschillen en (rechts-) procedures te behandelen in verband met onze DaaS-producten en -diensten en om onze juridische positie daarbij te waarborgen;
  5. om fraude of misbruik te voorkomen of op te sporen en onze activa, onze bedrijfsactiviteiten en ons personeel te beschermen;
  6. in het kader van een mogelijke zakelijke transactie.

Indien de toepasselijke wetgeving dit voorschrijft, verwerken wij uw persoonsgegevens nadat u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Als u uw toestemming hebt gegeven, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt dit doen door contact op te nemen met Acer via de onderstaande contactgegevens.

De persoonsgegevens die wij bij u opvragen zijn noodzakelijk voor (de afsluiting en/of uitvoering van) onze overeenkomst met u. Als u de gevraagde gegevens niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat de gewenste producten of diensten te leveren.

 

5 – Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens over u voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • uw (zakelijke) contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, btw-nummer en eventuele andere identificatienummers, e-mailadres en andere contactgegevens die u zelf verstrekt);
 • inloggegevens voor uw account in de webwinkel (naam, e-mailadres, wachtwoord);
 • (zakelijke) betalingsgegevens, met inbegrip van bankrekeninggegevens;
 • (zakelijk) bezorgadres;
 • gegevens over uw abonnement en aanvullende producten of diensten die u aan uw abonnement toevoegt;
 • digitale handtekening;
 • documenten in verband met ken-uw-klant-controle (met inbegrip van paspoort of rijbewijs);
 • uittreksels uit registers (handelsregister, Kamer van Koophandel);
 • gegevens betreffende de kredietbeslissing over uw onderneming (weigering of goedkeuring);
 • bewijs van uw goedkeuring van de overdracht van uw huurovereenkomst voor hardware;
 • status van geretourneerde producten en daarmee verband houdende schade;
 • uitstaande huurkosten/betalingen;
 • persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u met ons communiceert;
 • IP-adres en surfgedrag;
 • alle andere persoonsgegevens die van belang zijn voor de behandeling van uw klacht of een geschil of een gerechtelijke procedure.

 

6 – Met wie delen wij persoonsgegevens?

In verband met de hierboven vermelde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, zoals dienstverleners die wij inschakelen voor de uitvoering van het DaaS-abonnement en/of overeenkomsten die wij met u of uw ondernemingen zijn aangegaan. Hierbij kan het gaan om aanbieders van IT-diensten, IT-ontwikkelaars, dienstverleners die wij inzetten voor orderafhandeling of facturering, voor de levering van onze producten, voor onderhouds- en reparatiediensten, voor betalingsverwerkingsdiensten, en om huurkosten te innen en over te dragen aan onze partner(s) voor leaseoplossingen voor de toekenning van de huurovereenkomst voor hardware en om de procedure voor digitale ondertekening voor de huurovereenkomst voor hardware uit te voeren

Onze huidige partner voor leaseoplossingen is BNP Paribas Lease Group S.A. (BPLG), gevestigd in Frankrijk. Voor de toekenning van de huurovereenkomst aan de filialen van BPLG, verstrekken wij hen bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens (zoals uw naam, uw (zakelijke) contactgegevens en informatie over de huurovereenkomst). De filialen van BPLG zullen bovendien uw persoonsgegevens verwerken met het oog op kredietcontroles in het kader van de huurovereenkomst. Voor meer informatie over de manier waarop de filialen van BPLG als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens behandelen, kunt u hun privacyverklaring raadplegen via de onderstaande links.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan onze zakelijk adviseurs (belasting- en juridisch adviseurs, advocaten, accountants en auditors), banken, partners, verzekeraars, aangesloten ondernemingen, wettelijke opvolgers en marketingbureaus en aanbieders van IT-diensten, voor zover noodzakelijk en alleen voor zover toegestaan volgens de geldende wetgeving. De volgende ondernemingen ontvangen gegevens van Acer in de hoedanigheid van onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie over deze ondernemingen en hoe zij uw persoonsgegevens behandelen, kunt u zich wenden tot de ondernemingen en hun privacyverklaringen raadplegen via de volgende links:

Wij zullen uw contactgegevens delen met Google, voor implementatieservices en ondersteuning. Voor meer informatie over de manier waarop Google omgaat met uw persoonlijke data kunt u het privacy beleid van Google raadplegen via https://privacy.google.com/businesses/compliance/.

Verder delen wij uw persoonsgegevens met de bevoegde overheidsinstanties, indien wij hiertoe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het geval dat de belastinginstanties ons vragen bepaalde documenten te verstrekken waarop uw persoonsgegevens vermeld staan.

Wij zorgen ervoor dat, waar nodig, contractuele waarborgen worden toegepast om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen wanneer wij uw persoonsgegevens aan een derde doorgeven.

Aangezien Acer een wereldwijde onderneming is, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgezonden naar locaties buiten het land waar ze zijn verzameld en kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld binnen de groep van ondernemingen en met derden die gevestigd zijn in andere rechtsgebieden, ook buiten de Europese Economische Ruimte.

In dat geval zorgen wij voor passende waarborgen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt te allen tijde verzoeken om een kopie van de waarborgen die van toepassing zijn op de doorgifte van uw persoonsgegevens via onze hieronder vermelde contactgegevens.

 

7 – Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken (zie de hierboven vermelde doeleinden). Enkel wanneer wij wettelijk verplicht zijn of wanneer dit noodzakelijk is om onze belangen te beschermen in het kader van gerechtelijke procedures (bijvoorbeeld in geval van een geschil), bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende een langere periode.

Persoonsgegevens die in het kader van het DaaS-abonnement zijn verkregen, worden bewaard gedurende de hele looptijd van het abonnement en daarmee verband houdende overeenkomsten die wij met u aangaan, en, na beëindiging daarvan, in overeenstemming met de wettelijke verjaringstermijnen.

Persoonsgegevens die op een geretourneerd apparaat of ander product staan, worden bij ontvangst gewist.

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen gedurende langere perioden wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld door wettelijke voorschriften op het gebied van administratieverplichtingen, bewaarplichten of belastingverplichtingen), of wanneer dit noodzakelijk is om onze belangen te beschermen in het kader van gerechtelijke procedures.

Voor meer informatie over de specifieke bewaartermijnen die van toepassing zijn voor uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

 

8 – Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Wij zullen de noodzakelijke administratieve, technische en organisatorische maatregelen treffen om een veiligheidsniveau te handhaven dat in overeenstemming is met de specifieke risico’s die wij hebben vastgesteld. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde bekendmaking van of toegang tot verstrekte, bewaarde of op een andere manier verwerkte persoonsgegevens.

Verder streven wij ernaar dat uw persoonsgegevens altijd juist zijn en tijdig worden bijgewerkt. Hiervoor verzoeken wij u vriendelijk ons op de hoogte te stellen van alle veranderingen van uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

 

9 -Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U hebt recht op:

 • (meer) informatie over uw persoonsgegevens;
 • inzage van uw persoonsgegevens;
 • rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • intrekking van uw toestemming op elk moment (indien van toepassing);
 • wissing van uw persoonsgegevens (“recht om vergeten te worden”);
 • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • ontvangst van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere organisatie.

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek hebt of waar de vermeende inbreuk in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is begaan.

 

10 – Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of onze website kunt u contact met ons opnemen via privacy.officer.daas@acer.com. Voor specifieke gevallen en/of vragen over lokale verwerking van gegevens kunt u contact opnemen met de Acer-vestiging waaraan u uw gegevens hebt verstrekt. De contactgegevens van de verschillende Acer-vestigingen vindt u op www.acer-group.com/ag/en/TW/content/office-list. Om ons in staat te stellen u zo snel mogelijk van dienst te zijn, verzoeken wij u indien mogelijk uw vragen in het Engels in te dienen, te vermelden vanuit welk land u contact met ons opneemt en een beschrijving van het type en model van uw producten  te verstrekken (indien van toepassing).