Algemene voorwaarden Acer device-as-a-service (daas)

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen en de levering van producten en/of diensten via de website(s) die momenteel toegankelijk is (zijn) via www.emea-daas.acer.com (samen met (een) eventuele vervangende site(s): de “Site”). Deze algemene voorwaarden omvatten ook de voorwaarden van het privycybeleid invoegen dat van toepassing is op de Site.

 1. DEFINITIES
  1. De volgende begrippen en uitdrukkingen hebben de volgende betekenis(sen):
   1. “consument”: elke persoon die geheel of hoofdzakelijk handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn vak, werk, ambacht of beroep;
   2. “dag”: een kalenderdag;
   3. “duurzaam medium”: elk instrument dat u of de handelaar in staat stelt aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op zodanige wijze dat deze voor toekomstig gebruik toegankelijk is gedurende een periode die aansluit bij het doel van de informatie, en dat de ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
   4. “digitale inhoud”: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd, zoals computerprogramma’s, applicaties, spellen, muziek, video’s of teksten, die op de Site zijn vermeld en beschreven en beschikbaar zijn om aan u te worden verstrekt als product of dienst, al naargelang het geval, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;
   5. “product(en)”: tastbare, verplaatsbare goederen, zoals computerhardware met inbegrip van alle digitale content zoals software die daar deel van uitmaakt en/of daaraan verwante accessoires, die op de Site zijn vermeld en beschreven en beschikbaar zijn om aan u te worden verstrekt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;
   6. “dienst(en)”: de diensten, zoals verlengde garanties, die op de Site zijn vermeld en beschreven en beschikbaar zijn om aan u te worden verstrekt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
  2. IDENTITEIT
   1. Producten en/of diensten die via de Site ter beschikking worden gesteld, worden u aangeboden door Acer Europe SA (“Handelaar” of “wij”, “ons” of “onze”).
    Contactgegevens van de Handelaar:
    Acer Europe SA
    Via della Posta 28, 6934 Bioggio TI, Zwitserland
    Btw: NL810600535B01
    Handelsregister: CHE-109.474.698 in Ticino, Zwitserland.Neem voor klachten contact op met uw Acer DaaS-team
    Telefoonnummer: 073 6459202E-mailadres: daas.nl@acer.com
  3. TOEPASBAARHEID
   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die door de Handelaar worden geadverteerd en op alle overeenkomsten die de Handelaar en de klant, die geen consument is, met elkaar afsluiten. Om twijfel te voorkomen wordt erop gewezen dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op de levering van producten en diensten aan consumenten en dat bestellingen van consumenten niet in behandeling worden genomen.
  4. EEN BESTELLING PLAATSEN EN EEN OVEREENKOMST AFSLUITEN
   1. Wanneer u de Site bezoekt, een bestelling plaatst of ons een elektronisch bericht stuurt, communiceert u met ons langs elektronische weg. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in berichten langs elektronische weg te ontvangen en bevestigt u dat alle mededelingen, bekendmakingen en andere berichten die wij u langs elektronische weg zenden, voldoen aan de wettelijke vereiste dat deze berichtgeving schriftelijk moet plaatsvinden. Deze voorwaarde laat uw wettelijke rechten met betrekking tot elektronische berichten onverlet.
   2. U kunt via uw gebruikersaccount op de Site een bestelling plaatsen, een orderbevestiging van de Handelaar ontvangen, een bericht aan de Handelaar zenden, uw order aanpassen of annuleren, of een overeen-komst met de Handelaar afsluiten. In uw gebruikersaccount op de Site vindt u ook de details van alle producten en diensten die aan u ter be-schikking zijn gesteld.
    Door een bestelling op de Site te plaatsen, stemt u in met de algemene voorwaarden en bevestigt u dat u geen consument bent. Het is moge-lijk vereist dat de informatie die u heeft verstrekt wordt geverifieerd voordat uw verzoek wordt bevestigd of uw aankoop wordt voltooid. U krijgt een gelegenheid om uw verzoek om een aanbod te controle-ren en eventuele registratiefouten te corrigeren, voordat u het aan ons verzendt.
   3. Uw bestelling vormt een onherroepelijk, bindend besluit om een pro-duct en/of dienst aan te kopen. Wij behouden ons het recht voor uw bestelling volledig of gedeeltelijk te aanvaarden of uw bestelling naar eigen goeddunken te weigeren en wij kunnen op elk moment voordat wij uw bestelling aanvaarden, besluiten een product of dienst niet lan-ger te adverteren. Het debiteren van uw betalingsmiddel door of na-mens de Handelaar geldt niet als aanvaarding van uw bestelling. Let op: wij leveren alleen producten en/of diensten aan uw adres in Ne-derland en wij leveren geen producten en/of diensten in andere lan-den, tenzij anders vermeld in de product- en/of dienstbeschrijving op de Site. Wij stellen u via uw gebruikersaccount op de Site of per e-mail op de hoogte als een door u besteld product en/of een door u be-stelde dienst niet beschikbaar is of als wij niet in staat zijn binnen de verwachte levertermijn een product te verzenden en/of de dienst te verlenen.
   4. Aanvaarding van uw bestelling.Uw bestelling is door ons aanvaard wanneer wij u informeren dat uw abonnement in uw gebruikersaccount op de Site geactiveerd is, wanneer u per e-mail een bevestiging van ons ontvangt of wanneer digitale inhoud beschikbaar wordt gemaakt om te worden gedownload of geactiveerd. Onverminderd het voorgaande is onze aanvaarding van uw bestelling van huurproducten onderworpen aan de voorwaarden van een afzonderlijke huurovereenkomst die wij elektronisch met u afsluiten via de Site.
   5. Alle desbetreffende product- en dienstgegevens die op de Site beschikbaar zijn, maken integraal deel uit van de overeenkomst en blijven ongewijzigd, tenzij wij uitdrukkelijk iets anders met u overeenkomen.
  5. LEVERING EN UITVOERING
   1. Tenzij wij op het moment van levering iets anders zijn overeengekomen, leveren wij de producten door zo snel mogelijk de fysieke eigendom of de controle over de producten over te dragen of de dienstverlening te starten, onder andere door digitale inhoud aan u ter beschikking te stellen om te worden gedownload of geactiveerd.
  6. SOFTWARE-INFORMATIE
   1. Het gebruik van software is onderworpen aan de licentievoorwaarden in de licentieovereenkomst die de software vergezelt of erbij wordt geleverd, ongeacht of de software al vooraf op uw product is geïnstalleerd of geladen of via het download- of activatieproces of het software-installatieproces aan u wordt geleverd (“Licentievoorwaarden”). U mag de software niet downloaden, activeren, gebruiken of installeren zolang u de Licentievoorwaarden niet hebt gelezen en aanvaard. Deze voorwaarde laat uw wettelijke rechten met betrekking tot de levering of het gebruik van software onverlet.
   2. Behalve waar uitdrukkelijk schriftelijk door ons vermeld of waar de Licentievoorwaarden iets anders bepalen, wordt software geleverd “in de zich alsdan bevindende staat”, zonder garanties of voorwaarden ten aanzien van de kwaliteit, geschiktheid voor het beoogde doel, prestatie of overeenstemming met de beschrijving, en wij verlenen geen garanties of waarborgen met betrekking tot de installatie of configuratie van de software of het verhelpen van fouten/gebreken. U wordt geadviseerd de Licentievoorwaarden te raadplegen om te bepalen wat uw rechten zijn jegens een fabrikant, licentiegever of leverancier van de software.
  7. PRIJS EN BETALING
   1. De op de Site getoonde prijzen zijn de totaalprijzen in de geldende valuta op basis van de door u geselecteerde locatie, inclusief belastingen, of, indien de producten en/of diensten van dien aard zijn dat de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, wordt op de Site vermeld hoe de prijs dient te worden berekend, en worden, waar van toepassing, alle bijkomende verzendings-, leverings- of portokosten en alle andere kosten vermeld, of, indien die kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat deze bijkomende kosten van toepassing kunnen zijn.
  8. GARANTIE
   1. U beschikt mogelijk over de commerciële garantie die door de fabrikant bij uw product of dienst wordt geleverd en dient hiervoor de desbetreffende bij het product of de dienst geleverde documentatie te raadplegen.
    Indien u een probleem ondervindt met een product of dienst dat/die u hebt gekocht, neem dan contact met ons op via ons DaaS-klantenportaal of door ons technisch callcenter te bellen 073 6459202
   2. VOOR ZOVER NIET BIJ WET VERBODEN WIJST DE HANDELAAR ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES  VOOR WAT BETREFT DE KWALITEIT OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF OMSTANDIGHEDEN AF, EN IS DE HANDELAAR IN GÉÉN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINSTEN, OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, (IN)DIRECTE, GEVOLG-, INCIDENTELE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING ALS STRAF, ZAKELIJKE VERLIEZEN, REPUTATIESCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT OF DE DIENST, ZELFS WANNEER DE HANDELAAR OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HANDELAAR OVERSCHRIJDT IN GEEN GEVAL HET BEDRAG DAT U VOOR HET PRODUCT OF DE DIENST HEBT BETAALD. DE HANDELAAR IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR VERLIEZEN OF SCHADE DIE ZIJN TOEGEBRACHT DOOR EEN ZAKELIJKE, HANDELS-, AMBACHTELIJKE OF BEROEPSACTIVITEIT DIE DOOR U OF EEN ANDERE PERSOON WORDT UITGEVOERD MET BEHULP VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE VOLGENS DEZE VOORWAARDEN ZIJN AANGEKOCHT.In sommige jurisdicties is de uitsluiting of beperking van impliciete garantie of incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus de bovengenoemde beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk voor u niet van toepassing. Bovendien mag niets in deze algemene voorwaarden worden opgevat als uitsluiting van aansprakelijkheid als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Handelaar, zijn uitvoerend management of zijn personeel.
  9. AANSPRAKELIJKHEID
   1. Tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden, zijn wij niet aansprakelijk (voor schade of anderszins) in verband met deze algemene voorwaarden en alle andere bestellingen, producten, diensten of aankopen, behalve (a) voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van ons of onze vertegenwoordigers of tussenpersonen, (b) voor overlijden of persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt door onze defecte producten en/of gebrekkige diensten, (c) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van ons of onze vertegenwoordigers of tussenpersonen, of (d) voor zover onze aansprakelijkheid krachtens het toepasselijk recht niet op rechtsgeldige wijze kan worden uitgesloten.
  10. PERSOONLIJKE INFORMATIE EN UW PRIVACY, EXPORTCONTROLE
   1. Wij leven alle wetten inzake gegevensbescherming na en wij gebruiken gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd (“Persoonsgegevens”) alleen zoals beschreven in het Privacybeleid.Wij wijzen u erop dat producten of diensten die technologie en software kunnen bevatten, onderworpen zijn aan de uitvoerwetten van de Verenigde Staten en de EU en aan de wetten van het land waar ze worden geleverd of gebruikt. U stemt ermee in deze wetten na te leven. Krachtens deze wetten mogen producten of diensten niet worden verkocht, geleased of overgedragen aan of gebruikt door landen waarvoor beperkingen gelden, door eindgebruikers waarvoor beperkingen gelden of voor beperkt eindgebruik.
  11. OVERDRACHT
   1. De Overeenkomst die in het kader van deze algemene voorwaarden tot stand is gekomen geldt voor u persoonlijk en u mag deze niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Handelaar. De Handelaar heeft het recht de Overeenkomst om zakelijke redenen volledig of gedeeltelijk over te dragen aan een onderneming of organisatie, en u stemt er hierbij bij voorbaat mee in aan deze overdracht mee te werken.
  12. TOEPASSELIJK RECHT EN EXCLUSIEVE JURISDICTIE
   1. Onverminderd andersluidende bepalingen in de gebruiksvoorwaarden, is op deze algemene voorwaarden en uw aankopen Nederlands recht van toepassing, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing. Alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden, deze algemene voorwaarden en uw aankopen, worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechtbank in Nederland.
  13. OVERIG
   1. Wij voldoen aan alle wetgeving inzake milieu en afvalbeheer. Raadpleeg de bijlage over AEEA voor meer informatie.

BIJLAGE

BIJLAGE OVER AEEA BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze bijlage maakt deel uit van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle online aanbiedingen, verkopen en aankopen via de website(s) die momenteel toegankelijk is (zijn) via www.emea-daas.acer.com (samen met (een) eventuele vervangende site(s): de “Site”).

DEFINITIES

De volgende begrippen en uitdrukkingen hebben de volgende betekenis(sen):

AEEA-richtlijn: Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

AEEA of afgedankte elektrische en elektronische apparatuur: afgedankte elektrische of elektronische apparatuur zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, letter e) van Richtlijn 2012/19 die “afvalstof” is zoals bedoeld in artikel 3, punt 1 van Richtlijn 2008/98/EG, met inbegrip van alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen die deel uitmaken van het product op het moment dat het wordt afgevoerd;

EEA of elektrische en elektronische apparatuur: elektrische of elektronische apparatuur zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, letter a) van de AEEA-richtlijn, te weten “apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden en die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1 000 volt bij wisselstroom en 1 500 volt bij gelijkstroom”;

AEEA van particuliere huishoudens: AEEA van particuliere huishoudens zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, letter h) van de AEEA-richtlijn, te weten “AEEA die afkomstig is van particuliere huishoudens en AEEA die afkomstig is van commerciële, industriële, institutionele en andere bronnen en die naar aard en hoeveelheid met die van particuliere huishoudens vergelijkbaar is. Afval van EEA die waarschijnlijk zowel door particuliere huishoudens als door andere gebruikers dan particuliere huishoudens wordt gebruikt, wordt in elk geval als AEEA van particuliere huishoudens aangemerkt”;

producent: elke natuurlijke of rechtspersoon zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, letter f) van de AEEA-richtlijn, te weten: “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die […] via verkoop op afstand EEA rechtstreeks verkoopt aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere huishoudens in een lidstaat, en is gevestigd in een andere lidstaat of in een derde land”;

distributeur: elke natuurlijke of rechtspersoon zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, letter g) van de AEEA-richtlijn, te weten: “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de toeleveringsketen en EEA aanbiedt op de markt”;

regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur: de regeling waarmee de AEEA-richtlijn in Nederlandse wetgeving wordt omgezet (“Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur”).

OMVANG DE INFORMATIEVEREISTEN

De hieronder vermelde informatie is als volgt van toepassing op EEA:

 1. a) van 13 augustus 2012 tot 14 augustus 2018 op EEA die onder de categorieën van bijlage I van de AEEA-richtlijn valt. Bijlage II van de AEEA-richtlijn omvat een indicatieve lijst van EEA die onder de categorieën van bijlage I valt. Deze omvat onder andere:
 • Grote huishoudelijke apparaten
 • Kleine huishoudelijke apparaten
 • IT- en telecommunicatieapparatuur
 • Consumentenapparatuur en fotovoltaïsche panelen
 • Verlichtingsapparatuur
 • Elektrisch en elektronisch gereedschap
 • Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur
 • Medische hulpmiddelen
 • Meet- en controle-instrumenten
 • Automaten
 1. b) vanaf 15 augustus 2018 op alle EEA, tenzij uitgesloten volgens artikel 2, lid 3 van de AEEA-richtlijn.

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE EEA

Krachtens de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is de distributeur verplicht gebruikers van EEA in particuliere huishoudens informatie ter beschikking te stellen over:

het feit dat iedere lidstaat uit hoofde van artikel 5, lid 1 van de AEEA-richtlijn verplicht is de verwijdering van AEEA in de vorm van ongesorteerd stedelijk afval tot een minimum te beperken, een hoog niveau van inzameling van AEEA te bereiken (met inbegrip van gescheiden inzameling) voor verwerking, herstel en milieuvriendelijke afvoer;

de inzamelings- en innamesystemen die voor hen beschikbaar zijn;

hun rol in de bevordering van hergebruik, recycling en andere nuttige toepassingen van AEEA volgens de Britse Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

de mogelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid van de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen in EEA; en

de betekenis van het hieronder weergegeven symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak.